loader image

  AZ ECO-WEBDESIGN INFORMATIKAI
  KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

  ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI

  SZABÁLYZATA

  2018

  Hatályos: 2018.05.23. napjától

  Tartalom

  1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

  E szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy meghatározza az Eco-Webdesign Kft. mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő; székhely: 1138 Budapest, Párkány utca 18. VI. emelet 39.; cégjegyzékszám: 01-09-912214; ügyvezető és adatvédelmi felelős: Bán András, elérhetőség: info@ecowebdesign.hu) által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők domainregisztráció során megadott adatainak, valamint a webhosting szolgáltatás valamint a weblap készítéssel kapcsolatos szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése során az érintett által megadott és adatkezelő által megismert adatok alapján készített nyilvántartások működé-sének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiz-tonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát. A szabályzat célja továbbá, hogy biztosítsa az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) előírásai, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján a személyes adatok védelmét és biztonságát.

  2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

  – Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  – A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
  – A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

  3. FOGALMAK

  1) Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvet-lenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezeléseket illetően a szolgáltatást megrendelő személy.

  2) Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kultu-rális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

  3) Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

  4) Bűnügyi személyes adat: A büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselek-ménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, ille-tőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

  5) Közérdekű adat: az adatkezelő kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatko-zó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;

  6) Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közér-dekből elrendeli;

  7) Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezelé-séhez;

  8) Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

  9) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem ren-delkező szervezet, aki vagy amely a személyes adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

  10) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

  11) Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhe-tővé teszik;

  12) Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

  13) Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  14) Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásá-nak vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

  15) Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

  16) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvég-zése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

  17) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jog-szabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

  18) Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

  19) Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

  20) Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

  21) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló meg-állapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

  22) Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

  23) Az adatkezelés célhoz kötöttsége és arányossága: személyes adatot gyűjteni, kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, a céleléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Ha az adatkezelés célja meg-szűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni kell.

  24) Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így kü-lönösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

  25) Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bi-zonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

  26) Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következ-tében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ez a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

  4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSEK SZABÁLYAI

  Adatkezelő kizárólag a vállalt szolgáltatás teljesítésével összefüggésben jogosult személyes adatokat kezelni, ideértve az adattovábbítást és adatfeldolgozást is.

  Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesí-tése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozá-sával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

  Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának engedhetetlen, a cél el-érésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

  Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

  Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

  Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.

  Az Adatkezelő adatkezelést végző alkalmazottai vagy megbízottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

  6. ADATTOVÁBBÍTÁS BELFÖLDRE ÉS KÜLFÖLDRE

  Személyes adat kizárólag az érintett részére kerül továbbításra belföldön. Adattovábbítás kül-földre nem történik.

  7. ADATBIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK

  A SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATON TÁROLT ADATOK

  A hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerverek fájlrendszerét az adatvesz-tést elkerülő módon kell kialakítani (RAID technológia).

  A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból napi mentést kell készíteni. A mentés a központi szerver teljes adatállományára vonatkozik, és mágneses adat-hordozóra történik. A lementett adatokat tároló mágneses adathordozót tűzbiztos helyen és módon kell tárolni.

  VÍRUSVÉDELEM

  A személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan kell gondos-kodni.

  HÁLÓZATI VÉDELEM

  A rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával meg kell aka-dályozni, hogy a hálózathoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

  MANUÁLISAN KEZELT ADATOK

  Adatkezelő az ajánlatkérés, szerződéskötés során kapott hozzájárulás alapján kezeli az érintett által megadott személyes adatokat.

  adatkezelés célja: adatkezelő a domainregisztrációs eljárás lebonyolítása, a tárhelyszolgáltatás, a weblapkészítés, továbbá e-mail fiók létrehozása céljából kezel személyes adatot.
  Az adatok megadása az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonat-kozó szerződés megkötése érdekében elengedhetetlen.

  kezelt adatok köre: a domairegisztráció során a személyazonosító igazolvány és lak-címet igazoló hatósági igazolvány adatait, gazdasági társaság esetén a gazdasági társaság cégjegyzésre jogosult képviselője aláírási címpéldányának adatait kezeli adatkezelő, a tárhely szolgáltatás nyújtására, a weblap készítésére valamint az e-mail fiók létrehozására vonatkozó szerződés megkötésekor megadott, (név, telefonszám, cégadatok, adószám, cím, e-mail cím, jelszó, Admin jelszó, lakcím, tartózkodási hely, számlázási név,-és számlázási cím) valamint az adatkezelő által létrehozott adatok (FTP jelszó, MySql jelszó)

  adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás megrendelésekor adott önkéntes hozzájárulás

  adattárolás határideje: a érintettel fennálló szerződéses jogviszony megszűnéséig vagy az érintett adattörlésre vonatkozó kérelme alapján a kérelem teljesítéséig

  adattovábbítás: az adatkezelő a kezelt adatokat kizárólag a vállalt szolgáltatás teljesíté-se érdekében továbbítja, mely szolgáltatást a Versanus Kft. végzi.

  adatkezelés során az adatokat megismerhetik továbbá: az adatokat feldolgozó dol-gozók, adminisztrátorok, és az adatbiztonságért felelős informatikusok

  11. JOGORVOSLAT

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes ada-tainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, kérheti továbbá az adatkezelés korlátozását, valamint, hogy az adatait géppel olvasható for-mában az adatkezelőtől megkapja (adathordozhatósághoz való jog) az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

  Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbí-zott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjá-ról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevé-kenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékozta-tást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

  Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

  Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

  Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapít-ható meg egyértelműen.

  Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiá-nyos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatá-rozott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

  A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezé-sére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

  Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat érte-síti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben.

  Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfel-jebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottsá-gát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg-szünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézke-désekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

  Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a hatóság a tiltakozás jogosságát megállapította.

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen a Nemzeti Adatvédelmi és In-formációszabadság Hatósághoz fordulhat.

  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ható-ságnál lehet élni:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Honlap: http://www.naih.hu

  16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  Ezen szabályzat 2018.05.23.  napján lép hatályba.